Telling Their Stories:

Photo of Dawn Pecoraro and family.